Cập nhật tiến độ dự án Karaoke Bình Dương 2-2014

Karaoke đêm màu hông đang thi công tại Bình Dương. 

Tiến độ của công trình luôn được PNH cập nhật.

Còn tiếp