kiến trúc sư: Phạm Ngọc Hương

kiến trúc sư: Phạm Ngọc Hương

Quản lý dự án, Chủ nhiệm dự án, Chủ trì thiết kế.